Polityka Prywatności

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

A. Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe na zasadach, w celach i w zakresie opisanym poniżej wraz z przysługującymi Państwu prawami.

B. Administratorem Państwa danych osobowych jest Michał Masternak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PIB MASTERNAK MICHAŁ MASTERNAK NIP: 5931465229 Cieplewo, ul. Przemysłowa 21, 83-031 Łęgowo, adres e-mail biuro@masternak.pl (dalej: „PIB MASTERNAK”).

C. W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt e-mailowy z powołanym przez PIB MASTERNAK Inspektorem Ochrony Danych – na adres biuro@masternak.pl lub telefonicznie z wykorzystaniem danych dostępnych na stronie masternak.pl.

D. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PIB MASTERNAK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

1) polegającego na zapewnieniu prawidłowego korzystania ze strony internetowej masternak.pl i jej subdomen, w szczególności jej prawidłowego wyświetlania (w związku z realizacją usług drogą elektroniczną, w tym związanych z rozpatrywaniem reklamacji, prowadzenia statystyk) – w razie korzystania ze strony internetowej PIB MASTERNAK dostępnej pod adresem masternak.pl. Zasady te szczegółowo Reguluje Polityka Cookies dostępna tutaj (masternak.pl/politykacookies,
2) polegającego na umożliwieniu nawiązania z Państwem kontaktu, prowadzenia korespondencji, komunikacji, ustalenia tożsamości, w szczególności w sytuacji, w której są Państwo stroną umowy zawartej z PIB MASTERNAK lub pracownikiem lub współpracownikiem kontrahentów PIB MASTERNAK,
3) polegającego na umożliwieniu czynności koniecznych do zawarcia umowy z PIB MASTERNAK, a kolejno w celu należytego wykonania umowy – w razie zamiaru zawarcia umowy z PIB MASTERNAK lub jeżeli umowa taka już została zawarta,
4) polegającego na umożliwieniu Państwu uzyskania informacji o produktach i usługach PIB MASTERNAK, umówienia się na wizytę w PIB MASTERNAK lub uzyskania informacji na temat współpracy z PIB MASTERNAK – w razie wypełnienia stosownego formularza kontaktowego na stronie masternak.pl.

E. Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych – na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w zakresie wyznaczonym tą zgodą. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może zostać odwołana.
2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PIB MASTERNAK.
3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO Państwa dane są przetwarzane przez PIB MASTERNAK w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów PIB MASTERNAK, w szczególności w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

F. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie:

1) dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres-email, telefon, stanowisko i dane pracodawcy),
2) dane niezbędne do wykonania umowy (numery identyfikujące i inne dane przekazane na potrzeby wykonania umowy),
3) w przypadku korzystania ze strony masternak.pl dane adresu elektronicznego tj. numer IP i rodzaj urządzenia końcowego, z którego połączono się ze stroną.

G. Jeżeli jest to niezbędne dla działalności PIB MASTERNAK, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane (powierzane) następującym kategoriom odbiorców:

1) operatorom pocztowym / firmom kurierskim, w związku z tym, że nieprzekazanie danych tym podmiotom uniemożliwi kontakt lub doręczenie przesyłki,
2) operatorom płatności w celu ich zrealizowania,
3) podmiotom świadczącym na rzecz PIB MASTERNAK usługi hostingu strony internetowej masternak.pl i serwisu elektronicznych środków komunikacji,
4) kontrahentom lub klientom PIB MASTERNAK, w szczególności księgowym, kancelariom prawnym, doradcom podatkowym.

H. Każdy z tych podmiotów jest związany z PIB MASTERNAK osobnym porozumieniem (umowa, regulamin) dotyczącym ochrony danych powierzonych.

I. Państwa dane osobowe mogą zostać również udostępnione uprawnionym organom państwowym, jeżeli wystąpią o to do PIB MASTERNAK na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

J. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom niż te wymienione powyżej.

K. PIB MASTERNAK nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do krajów trzecich, chyba że wynikać to będzie z obowiązków wynikających dla PIB MASTERNAK na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.

L. Okres przechowywania danych zależy od celu przetwarzania i przechowywania danych:

1) gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas Państwa dane osobowe przetwarzane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
2) gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas Państwa dane osobowe przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
3) dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do skontaktowania się z Państwem i prowadzenia korespondencji.

M. W związku z przetwarzaniem przez PIB MASTERNAK Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu następujące prawo do:

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) sprostowania danych osobowych,
3) usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana danych osobowych,
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

N. W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie.

O. Wypełnienie formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych, które są używane przez PIB MASTERNAK do kontaktu z osobą przesyłającą formularz w celu odpowiedzi na zapytanie lub prośbę.

P. Przekazanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne, jednakże jest konieczne do:

1) skontaktowania się z Państwem,
2) należytego wykonania umowy przez PIB MASTERNAK (zawartej z Państwem lub podmiotem, w którego strukturach są Państwo zatrudnieni),
3) prawidłowego wyświetlenia Państwu zawartości strony internetowej.

Q. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.