Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

A. Michał Masternak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PIB MASTERNAK MICHAŁ MASTERNAK NIP: 5931465229 Cieplewo, ul. Przemysłowa 21, 83-031 Łęgowo (zwany dalej „Usługodawcą”) na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

B. Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

1) Strona – strona internetowa Usługodawcy, prowadzona w domenie internetowej https://masternak.pl i jej subdomenach, umożliwiająca pozyskanie informacji na temat przedsiębiorstwa prowadzonego przez Usługodawcę i kontakt z Usługodawcą.
2) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca w jakikolwiek sposób ze Strony.

C. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie i nieodpłatnie na stronie internetowej https://masternak.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem jest możliwe dla każdego.

D. Usługodawca drogą elektroniczną świadczy następujące usługi:

1) umożliwienie przeglądania i odczytywania przez Użytkownika materiałów (w szczególności tekstów, zdjęć, grafik, wideo, audio) zamieszczanych na Stronie przez Usługodawcę, zawierających treści informacyjne oraz treści reklamowe,
2) umożliwienie kontaktu Użytkownika z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego.

E. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Strony i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Użytkownik, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

1) posiadać dostęp do sieci Internet zapewniający transmisję danych,
2) posiadać przeglądarkę internetową, przy czym Usługodawca zaleca korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer 10 lub wyższej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może uniemożliwić korzystanie ze Strony lub zakłócić jej prawidłowe działanie,
3) posiadać aktywne konto poczty e-mail – w przypadku korzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego.

F. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:

1) w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail,
2) w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.

G. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Strony, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Użytkownikiem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami. Przy korzystaniu ze Strony Usługodawca zaleca podejmowanie niezbędnych środków ostrożności, w tym zabezpieczenie się przed wirusami komputerowymi.

H. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

I. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony, Użytkownik jest są zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób ze Strony Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

J. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu, umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami lub wykorzystywania przez Użytkownika Strony niezgodnie ze jej przeznaczeniem.

K. Użytkownik może zgłosić reklamację na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@masternak.pl. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego jej przedmiotem, imię i nazwisko oraz adres lub adres adres e-mail Użytkownika. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres lub adres e-mail.

no